Google+ Followers

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

ประกาศรับสมัครนักศึกษา 1/56


ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่     / ๒๕๕๖  
                   ด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
าคเรียนที่   ปีการศึกษา ๒๕๕๖  มีรายละเอียดดังนี้
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
            ๑  มีสัญชาติไทยหรือมีคุณสมบัติ  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปี เกิด ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาพุทธศักราช  ๒๕๓๕
            ๒ เป็นผู้พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (หรือผู้มีอายุย่างเข้าปีที่สิบหก)
             ๓ มีพื้นความรู้ในแต่ระดับดังนี้
        ก. ระดับประถมศึกษา
        ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
         หลักฐานการรับสมัคร
  ๑ ใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  ๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน    รูป  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมหมวก  สวมเสื้อสีขาวมีปกหรือชุดสุภาพ  ถ่ายไม่เกิน  ๖ เดือนและไม่ใช่รูปถ่ายประเภทโพลาลอยด์ เพื่อใช้ติดใบสมัคร    รูป  ติดบัตรประจำตัวนักศึกษา       รูป  ติดทะเบียนสะสม    รูป
๓ สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง ที่มีชื่อบิดามารดา พร้อมฉบับจริงไปแสดง
๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง
๕ สำเนาหลักฐานการศึกษาเดิม  พร้อมตัวจริงไปแสดง
๖.สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมฉบับจริงไปแสดงพร้อมหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ทะเบียนสมรส  หนังสือสำคัญหารหย่า (ถ้ามี)           ค่าลงทะเบียน
      ทั้งระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  เรียนฟรีทุกระดับ
 วัน เวลารับสมัครและลงทะเบียน
           ตั้งแต่วันที่       จนถึงวันที่   ๓๐   เมษายน    ๒๕๕๖     เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น.
       ไม่เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (รับสมัครทุกวัน )
     สถานที่รับสมัคร
            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก   จังหวัดเพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์  ๐-๕๖๗๐-๑๖๖๑
        ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด  ได้ที่  กศน.ตำบลทุกแห่ง  และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก    ตามวันเวลาดังกล่าว


     

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น